~ GRATIS BEZORGD IN NL & 15% KORTING MET CODE 'GOODMOOD15' ~

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL  16 Februari 2021

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 • Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Prints by Iris.
 • Dag: kalenderdag.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Prints by Iris in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Prints by Iris: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Prints by Iris, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

 1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Prints by Iris en op elke tussen Prints by Iris en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Prints by Iris aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 • Prints by Iris bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Prints by Iris deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 • In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Prints by Iris, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

   

  1. Ontbindingsrecht
  • Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
  • Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
  • Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Prints by Iris te melden. Prints by Iris verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  • Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Prints by Iris geretourneerd te worden, conform de door Prints by Iris verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
  • In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
  • Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
  • Prints by Iris vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

    

   1. Uitsluiting Ontbindingsrecht
   • Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
   • die door Prints by Iris tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • die snel kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Prints by Iris geen invloed heeft;
   • voor losse kranten of tijdschriften;
   • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

     

    1. Levering
    • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Prints by Iris kenbaar heeft gemaakt.
    • Prints by Iris zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Prints by Iris zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
    • Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Prints by Iris zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
    • Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

      

     1. Garanties en Conformiteit
     • Prints by Iris biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
     • Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
     • Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit disproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Prints by Iris aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
     • Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

       

      1. Klachten en Geschillen
      • Op overeenkomsten tussen Prints by Iris en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
      • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de Prints by Iris.
      • Bij Prints by Iris ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Prints by Iris hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
      • Prints by Iris wijst consument op de mogelijkheid om, indien Prints by Iris en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Prints by Iris, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

        

       Prints by Iris
       KVK 50360736

       Orteliuskade 21-1
       1057 AC Amsterdam
       irisringeling@icloud.com
       +31646043834